bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

STATUT M-GBP

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:
a) ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca1997 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
b) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.(Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz.721 z późn. zm.),c) niniejszego statutu.

§ 2.

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2 i na mocy art. 14 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.) ma osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Biała Rawska ul. Żymierskiego21.
2. Terenem działania Biblioteki jest teren Miasta i Gminy Biała Rawska.
3. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska Biała Rawska.
4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta i Gminy Biała Rawska.
5. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
6. Sieć Biblioteki tworzą: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w BiałejRawskiej, Filia Biblioteczna
w Grzymkowicach, Filia Biblioteczna w WoliChojnatej.
7. Biblioteka i jej zbiory służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
8. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny, na zasada określonych w ustawie o bibliotekach.


Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§ 4.

Celem Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 5.

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
3. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury (w tym z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Białej Rawskiej), oraz organizacjami młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
4. Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książek i czytelnictwa.
5. Organizowanie obiegu wypożyczeń bibliotecznych.
6. Rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
7. Integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.
8. Nadzór merytoryczny nad filiami bibliotecznymi na terenie gminy.
9. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania społecznych potrzeb i realizacji krajowej polityki bibliotecznej.
10. Biblioteka i jej filie przy wykonywaniu zadań współpracują z kołami przyjaciół Biblioteki, towarzystwami i fundacjami.
11. Biblioteka może zawierać za zgodą organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych środowisk.

§ 6.

Do podstawowych zadań Biblioteki w zakresie kształtowania i realizowania polityki bibliotecznej należy:
1. Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta i Gminy Biała Rawska oraz skuteczności i warunków ich zaspakajania przez biblioteki.
2. Wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa, opracowywanie założeń programowych rozwoju bibliotek oraz kształtowanie organizacji sieci bibliotecznych.
3. Wydawanie filiom bibliotecznym zaleceń dotyczących ich działalności, udzielanie im pomocy metodycznej, instruktażu oraz pomocy organizacyjno-technicznej we wszystkich zakresach działania.


Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 7.

1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Biblioteką zarządza
i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i Gminy.
3. Dyrektor Biblioteki może za zgodą Zarządu Miasta i Gminy Biała Rawska powołać Społeczną Radę Programową Biblioteki jako swój organ doradczy.
4. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z jej działalnością.
5. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.
6. Akta osobowe Dyrektora Biblioteki znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska Referat Organizacyjny, natomiast pracowników - u Dyrektora Biblioteki.
7. W czasie trwania krótkotrwałej nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora, Dyrektor we własnym zakresie upoważnia jednego z pracowników do podejmowania decyzji w sprawach merytorycznych.
8. Za zgodą Rady Miejskiej Biblioteka może powoływać i likwidować swoje filie.


Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1, litera b.
2. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji przekazywanej przez organizatora, dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych źródeł.
3. Biblioteka może pozyskiwać dochody z:
- prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów itp.
- kiermaszów książek,
- organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
- sprzedaży biletów na imprezy własne,
- promocji firm na imprezach organizowanych przez Bibliotekę,
- usługi kserograficzne na rzecz czytelników,
- innych usług związanych z działalnością statutową,
- tytułu opłat wynikających z ustawy o bibliotekach art. 14 ust.2.
- innych źródeł.

§ 9.

1. Podstawą gospodarki finansowej MGBP jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.
2. Wysokość rocznej dotacji dla MGBP ustala Rada Miejska na podstawie planu działalności instytucji sporządzonego przez Dyrektora MGBP.
3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
4. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych MGBP upoważnione są - łącznie - dwie osoby: Dyrektor i Główny Księgowy.


Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Niniejszy statut ma moc obowiązującą z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Biała Rawska o jego nadaniu.Opublikował: Stanisław Zawadzki
Publikacja dnia: 02.04.2015
Podpisał: Stanisław Zawadzki
Dokument z dnia: 02.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 033